REISEVILKÅR

REISEVILKÅR

1 AVTALEN

1.1 Arrangøren er ansvarlig for hva den reisende har rett til å kreve som følge av avtalen. Ansvaret gjelder også for tjenester som blir utført av andre enn arrangøren. Dersom forhandleren er en del av avtalen er denne ansvarlig ovenfor den reisende på samme måte som arrangøren.

1.1.1 Den reisende er heretter den personen som har inngått avtalen. Den reisende angis først i reisedokumentene eller på en annen tydelig måte. Den reisende er etter avtalen ansvarlig for betaling.
Alle endringer og eventuell avbestilling må gjennomføres av den reisende. Det kan gjøres unntak dersom den reisende blir alvorlig syk og ikke kan gjennomføre endringen eller avbestillingen.
Den reisende er ansvarlig for å gi arrangøren korrekte opplysninger om de øvrige reisende.

1.1.2 Dersom den reisende er under 18 år og reiser uten en foresatt så må dette oppgis ved bestilling. Fullmakt som viser godkjenning av foresatt må sendes til arrangøren før betaling av reisen gjennomføres.

1.2. Arrangøren skal holde den reisende informert om alt som kan ha betydning for den reisende, i forbindelse med avtalen.

1.3 Reiseforbindelser eller spesialarrangement inngår kun i avtalen dersom den/det har blitt solgt eller markedsført sammen med reisen til en samlet pris, eller for separate priser med tilknytning til
hverandre.

1.4 Avtalen er bindende for partene når arrangøren skriftlig har bekreftet den reisende sin bestilling, og den reisende har betalt den avtalte påmeldingsavgiften innen avtalt tid per arrangørens instruksjoner.

1.5 Arrangøren skal bekrefte den reisende sin bestilling uten forsinkelser.

1.6 Preferanser garanteres ikke.

1.7 Den reisende er pliktig å kontrollere reisedokumentene så snart de er ferdigstilte.Eventuelle feil må korrigeres snarest. Det kan pålegges en avgift for korrigering av oppgitt informasjon.

2 BETALING AV REISEN

2.1 Den reisende skal ikke betale reisen senere enn det tidspunktet som fremkommer i avtalen.

2.1.1 En påmeldingsavgift på 1600 NOK per person må være mottatt av arrangøren innen syv dager etter gjennomført bestilling. Betalingen av det resterende beløpet må være innbetalt senest 45 dager før avreise, dersom annet ikke er avtalt. Dersom betalingen ikke er gjennomført etter de oppgitte vilkårene har arrangøren rett til å betrakte avtalen som annullert og beholde de innbetalte avgiftene som avbestillingsgebyr. Dersom det bestilles avbestillingsbeskyttelse (299 NOK), så skal denne betales sammen med påmeldingsavgiften. Avbestillingsbeskyttelse kan ikke fjernes eller legges til etter at påmeldingsavgiften er betalt.

2.2 Arrangøren kan kreve inn den første delbetalingen (påmeldingsavgiften) i forbindelse med bestillingsbekreftelsen. Påmeldingsavgiften skal være tilpasset reisens pris og de øvrige omstendighetene.

2.3 Dersom den reisende ikke betaler reisen slik prisen fremkommer i avtalen har arrangøren rett til å heve avtalen og beholde påmeldingsavgiften som erstatning med mindre det er urimelig.

3 DEN REISENDES RETT TIL Å AVBESTILLE

3.1 Den reisendes rett til å avbestille omfatter følgende:

3.1.1 Dersom avbestillingen skjer tidligere enn 60 dager før avreise skal den reisende betale påmeldingsavgiften som avbestillingskostnad.

3.1.2 Ved avbestilling senere enn dette tilbakebetales ingenting.

3.1.3 Følgende gjelder for reisende som har valgt avbestillingsbeskyttelse: Ved sykdom så har den reisende rett til å avbestille reisen helt frem til avreisedato ved fremvisning av legeerklæring. Ved avbestilling med legeerklæring tilbakebetales alle avgifter med unntak av påmeldingsavgiften (1600 NOK). Legeerklæringen skal inneholde:

a) Legens klare frarådelse av å delta på det avtalte arrangementet.

b) Diagnose, fra første behandling/undersøkelse.

c) Dato for den eventuelle behandlingen/undersøkelsen som ligger til grunn for legens frarådelse av å reise.

d) Legeerklæringen skal være skrevet på legekontorets papir med stempel og legens underskrift.

3.2 Avbestilling må skje skriftlig fra den reisende via e-post til info@nordicinvasion.no

3.3 Dersom den reisende har rett på tilbakebetaling etter avbestilling skal tilbakebetalingen gjennomføres uten forsinkelser, senest 14 dager etter avbestillingen.

3.3.1 Eventuell tilbakebetaling ved avbestilling skjer til den som er oppført som hovedreisende i bestillingen. Dersom betalingen ble gjennomført med kort blir pengene satt inn på det kortet som reisen ble betalt med.

4 DEN REISENDES ENDRING AV REISEN

4.1 Den reisende har rett til å endre avtalen dersom arrangøren tillater det. Endringer i avtalen kan medføre påløpende kostnader for den reisende fra arrangøren eller andre.

5 DEN REISENDES RETT TIL Å OVERFØRE AVTALEN

5.1 Den reisende kan overføre avtalen til noen andre som oppfyller alle vilkårene for å delta i reisen. Den reisende må informere arrangøren eller selgeren om overføringen i god tid før avreise.

5.2 Den som overfører avtalen og den som oppgis som ny reisende er begge ansvarlige for å betale resterende reisekostnader og ekstra kostnader til arrangøren eller selgeren. Avgiften er mellom 500 kroner til 1300 kroner, avhengig av hvor lenge det er igjen til avreise.

6 ARRANGØRENS ENDRINGER FØR AVREISEN

6.1 Arrangørens rett til å endre avtalevilkårene

6.1.1 Arrangøren kan kun endre avtalevilkårene på en måte som går negativt utover den reisende dersom det fremkommer tydelig i avtalen at det kan skje.

6.1.2 Dersom arrangøren har tenkt til å avbryte avtalen eller endre avtalevilkårene skal arrangøren informere den reisende snarest og informere om den reisendes rett til å si opp avtalen ifølge punkt 6.4.

6.2. Endring av prisen

6.2.1 Dersom det inntreffer kostnadsøkninger for arrangøren etter at avtalen er gjort bindende for begge parter kan arrangøren øke prisen for reisen med et beløp som tilsvarer disse kostnadsøkningene dersom det gjelder:

a) endringer i transportkostnader

b) endringer i skatt, toll eller utgifter som gjelder tjenester som inngår i reisen, eller

c) endringer i valutakurser kan påvirke arrangørens kostnader i forbindelse med reisen.

6.2.2 Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer den reisendes andel av kostnadsøkningen som rammer arrangøren for gjennomføringen av avtalen, forutsatt at denne kostnadsøkningen er i samsvar med det som oppgis i punkt a)-c) ovenfor.

Dersom for eksempel en avgift av typen som er oppgitt i punkt a) øker med 100 kroner for hver av de reisende, så kan prisen økes med samme beløp.

Reisearrangøren er forpliktet til å fremvise hvordan prisøkningen ble beregnet dersom den reisende ber om dette. Retten til å øke prisen ifølge punkt a)-c) gjelder kun dersom kostnadsøkningen overstiger 100 kroner til sammen.

6.2.3 Prisen på reisen skal senkes dersom arrangørens kostnader, av de grunnene som er oppgitt ovenfor, minsker med minst 100 kroner til sammen.

6.2.4 Arrangøren skal informere den reisende om prisendringene så snart som mulig. Prisen kan ikke økes, og trenger heller ikke senkes de siste 20 dagene før den avtalte avreisedagen.

6.3. Endringer i tidstabellen

6.3.1 Tidene som er oppgitt i bestillingsbekreftelsen for avreise og hjemtur er kun preliminære. Arrangøren skal snaret og senest syv dager før avreise presisere de avgangstidene som skal gjelde for reisen.

6.4 Den reisende sin rett til å heve avtalen

6.4.1 Den reisende kan heve avtalen dersom arrangøren ikke kommer til å oppfylle det den har påtatt seg, og bruddet på avtalen er av vesentlig betydning for den reisende.

6.4.2 Den reisende må informere arrangøren eller selgeren innen rimelig tid dersom han eller hun vil heve avtalen ifølge det forrige punktet. Dersom den reisende ikke gjør dette frafaller retten til å si opp avtalen.

6.5 Den reisendes rett til en erstatningsreise

6.5.1 Dersom den reisende sier opp avtalen etter punkt 6.4, så har han eller hun rett til en annen pakkereise som er av lik eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Dersom den reisende godtar en dårligere erstatningsreise, så har han eller hun rett til en erstatning som gjør opp for prisforskjellen.

6.5.2 Dersom den reisende ikke ønsker sin erstatningsreise, eller en slik reise ikke kan tilbys, så skal den reisende snarest og innen 14 dager fra avtalen ble sagt opp få tilbake det han eller hun har betalt ifølge avtalen.

6.5.3 Bestemmelsene i punkt 6.5.1 og 6.5.2 gjelder også dersom arrangøren avlyser reisen uten at den reisende er skyld i dette.

6.6 Den reisendes rett til skadeserstatning etter arrangørens kansellering av reisen

6.6.1 Ved tilfeller som er nevnt i punkt 6.5, så har den reisende rett til skadeserstatning fra arrangøren dersom det foreligger en rimelig grunn.

6.6.2 Rett til skadderstatning på grunn av at arrangøren har kansellert reisen foreligger ikke dersom arrangøren viser:

(a) at færre personer enn det minimumsantallet som er oppgitt i avtalen har meldt seg på reisen, og den reisende har blitt skriftlig informert om at reisen har blitt avlyst innenfor avtalt tid, eller

(b) at reisen ikke kunne gjennomføres på grunn av et hinder som lå utenfor arrangørens kontroll og som ikke kunne vært forutsett da avtalen ble inngått, og som hadde følger som ikke kunne ha vært unngått eller overkommet.

6.6.3 Dersom en som arrangøren har ansatt er skyldig i at reisen blir kansellert, så er arrangøren kun fri fra krav om skadeserstatning ifølge punktene 6.6.1 og 6.6.2 dersom den ansatte også er fri for krav etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder dersom skylden ligger hos noen i et tidligere ledd.

6.7 Arrangøren og den reisendes rett til å si opp avtalen ved uforutsette hendelser m.m.

6.7.1 Både arrangøren og den reisende har rett til å heve avtalen dersom det, etter at avtalen er blitt bindende for partene, inntreffer en katastrofe, krigshandling, streik eller en annen inngripende hendelse på eller i nærheten av reisemålet eller den planlagte reiseveien, som vesentlig påvirker gjennomføringen av reisen eller forholdene på reisemålet på det tidspunktet reisen skal gjennomføres.

6.7.2 For å utrede om hendelsen er av en såpass alvorlig karakter som oppgitt ovenfor så skal sakkyndige eller internasjonale myndigheter rådføres.

7 ARRANGØRENS ENDRINGER ETTER AVREISEN

7.1 Manglende tjenester

7.1.1 Dersom en vesentlig del av de avtalte tjenestene ikke kan overholdes etter avreisen, så skal arrangøren ordne passende erstatningsarrangement uten ekstra kostnader for den reisende.

7.1.2 Dersom erstatningsarrangementet ikke kan ordnes, eller dersom den reisende avviser slike arrangement av gyldige grunner, så skal arrangøren ordne likeverdig transport tilbake til avreisestedet eller et annet sted som den reisende godtar såfremt det er grunn for dette og uten ekstra kostnader for den reisende.

7.1.3 Dersom en forandring i avtalen som følge av det første eller andre punktet medfører en forverring for den reisende, så er den reisende berettiget til prisavdrag og skadeserstatning dersom dette er rimelig.

7.2 Andre feil og mangler

7.2.1 Ved andre feil i de avtalte tjenestene enn de som angis i punkt 7.1 så har den reisende rett til redusert pris og skadeserstatning dersom den reisende ikke er skyld i feilen.

7.2.2 Den reisende har ikke rett til skadeserstatning dersom arrangøren kan bevise at feilen skyldtes omstendigheter utenfor arrangørens kontroll som ikke kunne ha vært forutsett da avtalen ble inngått, og der følgene av disse omstendighetene heller ikke kunne vært unngått eller overkommet.

7.2.3 Dersom feilen skyldes noen som arrangøren har ansatt, så kan ikke arrangøren regnes ansvarlig for skadeserstatning ifølge disse reisevilkårene hvis den ansatte også er fritatt etter samme vilkår. Det samme gjelder dersom feilen skyldes noen andre i et tidligere ledd.

7.2.4 Ved feil med grunn i omstendighetene som beskrives i punktene 7.2.2 og 7.2.3 skal arrangøren straks gi den reisende den hjelpen de trenger.

7.3 Skadeserstatningens omfatning

7.3.1 Skadeserstatning omfatter ifølge disse vilkårene erstatning for rent økonomisk tap, erstatning for personskade og skade på eiendom. Det forventes at den reisende begrenser skaden så godt han eller hun kan.

8 REKLAMASJON OG GODTGJØRELSE

8.1 Den reisende kan ikke klage på feil i de avtalte tjenestene dersom han eller hun ikke informerer arrangøren om feilen i rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Dette bør skje på reisemålet dersom det er mulig.

8.2 Den reisende kan klage på feil uten å være hindret av punkt 8.1 dersom arrangøren eller forhandleren har handlet grovt uforsvarlig eller uærlig.

8.3 Dersom den reisende legger frem klagemål under reisen som ikke er uberettiget, skal arrangøren eller dens lokale representant straks igangsette tiltak for å finne en passende løsning.

9 DEN REISENDES ANSVAR UNDER REISEN

9.1 Arrangørens instruksjoner

9.1.1 Den reisende er pliktig å følge de anvisningene for gjennomføring av reisen som oppgis av reiselederen eller en annen person som er ansatt av arrangøren. Den reisende plikter å respektere de ordensreglene som gjelder for reisen og på reisemålet, og å opptre på en måte som ikke forstyrrer andre reisende eller andre personer. Dersom den reisende bryter dette på et vesentlig sett kan arrangøren heve avtalen.

9.2 Den reisendes ansvar for skade

9.2.1 Den reisende er ansvarlig for eventuell skadeserstatning dersom den reisende påfører arrangøren skade gjennom uaktsomhet.

9.3. Den reisende er ansvarlig for formaliteter

9.3.1 Den reisende er selv ansvarlig for formaliteter som er nødvendige for gjennomføring av reisen, som for eksempel å ha et gyldig pass, visum, vaksinasjoner og forsikring.

9.3.2 Den reisende er selv ansvarlig for alle kostnader som skyldes mangler i forbindelse med de nevnte formalitetene, som for eksempel transport hjem som følge av manglende pass, dersom ikke bristene skyldes feilaktig informasjon fra arrangøren eller forhandleren.

9.3.3 Den reisende er ansvarlig for å ta del av informasjonen som er oppgitt av arrangøren.

9.4 Avvik fra arrangementet

9.4.1 Reisende som avviker fra arrangementet etter at reisen har startet er pliktig å meddele arrangøren eller arrangørens representant om dette.

10 KONFLIKTLØSNING

10.1 Partene bør forsøke å løse konflikter som gjelder tolkningen eller gjennomføringen av avtalen gjennom forhandlinger. Dersom partene iikke blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan, samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

11 REISEGARANTI

11.1 Den reisende er beskyttet finansielt igjennom reisegarantien Kammarkollegiet tilbyr.

12 General Data Protection Regulation

12.1 Scandinavian Travel Group AB behandler all informasjon i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation).

13 ARRANGØR

13.1 Ansvarlig arrangør er Scandinavian Travel Group AB (Org.nr. 556837-0752).

[show_form show_top_br=”yes” form_id=”2084″ form_btm_space=”30″]